Инструкция 88 бухгалтерська довідка

инструкция 88 бухгалтерська довідка
Виходячи з кількості пауз у нашій розмові, я роблю висновок, що мої запитання поставили консультанта в глухий кут. Факт прийняття Звіту органом ДПС засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання. 8. Звіт скріплюється печаткою СПД, якщо наявність такої в СПД передбачена чинним законодавством. Перед початком інвентаризації матеріально відповідальні особи в інвентаризаційному описі (акті інвентаризації) дають розписку на підтвердження того, що всі прибуткові та видаткові документи на активи подано до бухгалтерії, прийняті об’єкти оприбутковано, а ті, що вибули, — списано на витрати.


Результати інвентаризації доходів і витрат майбутніх періодів робоча інвентаризаційна комісія показує у відповідному акті інвентаризації. Зауважимо, що Мінфін пропонує відображати результати інвентаризації як витрат, так і доходів майбутніх періодів в Акті інвентаризації та розрахунків з дебіторами і кредиторами за формою, затвердженою наказом № 572. Проте, на наш погляд, вона не дуже зручна для цих цілей. Сировина, матеріали та покупні напівфабрикати, що перебувають біля робочих місць і не піддавалися обробці, в описи НЗВ не включають. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо.

Внесением этих данных в учетный регистр в месяце выявления ошибки, ликвидируется неправильная запись и отображается правильная сумма и корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Місце розташування реєстраційного індексу на документі залежить від виду бланка та виду документа. У разі застосування автоматизованої системи реєстрації документів може використовуватись штрих-код. Скорочене найменування установи вживається у разі, коли воно офіційно зафіксовано в зазначених документах. Что же касается составления налоговой накладной, то на сегодня позиция ГНАУ такова, что ее следует заполнять исключительно на украинском языке (см. письмо от 06.04.11 г. № 9497/7/16-1517; см. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення. 1.3. Усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатися українською мовою. Довідкові дані про установу 31. Довідкові дані про установу містять: поштову адресу, номери телефонів, телефаксів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо.

Похожие записи: